Na základě žádostí od občanů zveřejňuji aktuální stav výstavby dvou nových mateřských škol v Příbrami.
Jak jsem již několikrát řekl, jednou z investičních priorit města Příbrami v letošním roce je výstavba dvou nových mateřských škol v jednom z pavilonů bývalé 8. základní školy v Žežické ulici v Příbrami. O chystaném projektu veřejnost průběžně informuji.

Po vyhodnocení přihlášek předškolních dětí do mateřských škol se letos opět potvrdilo, že v Příbrami chybí přibližně sto míst ve školkách. Tuto nepříznivou situaci si uvědomujeme a chceme ji řešit. Na třináct mateřských škol zřizovaných městem Příbram bylo letos přijato ve vypsaném termínu celkem 811 přihlášek. Z toho asi 300 podání bylo duplicitních.

Kapacita počtu volných míst pro příští školní rok je 346 dětí. Zbývá tedy přibližně 126 žádostí, kterým nebylo vyhověno. Mezi těmito odmítnutými žádostmi je i ta Vaše.

Jsem přesvědčen, že po dostavbě nových školek již v Příbrami nebudeme muset odmítat přihlášky rodičů k předškolnímu vzdělávání pro jejich děti.

Přestavba zmíněného školního pavilonu na dvě nové mateřské školy je v současné době ve fázi hodnocení nabídek, které předložili uchazeči v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Po řádném vyhodnocení nabídek a dodržení všech zákonných lhůt lze předpokládat, že dojde k uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který podal nejvýhodnější nabídku. Pokud vše půjde hladce, pak předpokládám, že k podpisu smlouvy s dodavatelem dojde v září 2012. Po ukončení stavebních prací, které jsou plánovány na pět měsíců, proběhne vybavení objektu mobiliářem a kolaudace stavby. Obě školky by tak měly být stavebně připraveny k užívání od dubna 2013.

Každá mateřská škola bude mít po dvou třídách. Jedna škola bude součástí Mateřské školy, Jana Drdy 496, Příbram VII, druhá součástí Waldorfské školy Příbram. Veškeré administrativní záležitosti týkající se rozběhu a chodu obou škol, například jejich zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, již v průběhu stavebních prací zajišťuje Odbor školství, kultury, sportu a informačních služeb Městského úřadu Příbram tak, aby nedošlo ke zbytečným časovým prodlevám a provoz mohl být zahájen v co nejkratší možné době.

Stávající pavilon číslo 1 bude navrženými stavebními úpravami přebudován na dvě samostatné mateřské školy. Nově vzniklé školky budou zřízeny jako pobočky zmíněných stávajících školek. Provozně bude stávající budova rozdělena podle středové osy.

Obě mateřské školy budou o dvou odděleních, každé oddělení bude mít kapacitu 28 dětí. Celková kapacita v obou mateřských školách bude 112 dětí. Každá z obou nových školek bude provozována nezávisle s oddělenými hlavními vstupy z opačných konců budovy. Do obou předškolních zařízení bude dovážena hotová strava v termosech, a to z kuchyně Mateřské školy Příbram VII, Jana Drdy 476.

Během rekonstrukcí pavilonu číslo 1 dojde ke kompletní výměně vnitřních rozvodů – elektroinstalace, vodovodu a kanalizace. Zároveň budou vyměněna všechna okna a dveře za nová plastová. Fasáda objektu bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem.

Pro zajištění potřebných parkovacích míst pro provoz nových mateřských škol bude jednak využíváno stávající parkoviště před bývalou školní jídelnou, kde je asi osm parkovacích míst. Rovněž bude v areálu vybudováno nové parkoviště s kapacitou 23 míst.

Pokud vše půjde hladce, výstavbu obou školek bychom mohli zahájit na přelomu srpna a září letošního roku. Předpokládaná doba realizace je pět měsíců. Náklady na přestavbu, nové parkoviště a vybavení vyjde přibližně na 25 milionů korun. Na výstavbu město použije peníze z prodeje budov, kde sídlí I. poliklinika.

Předpokládané náklady na stavbu dle rozpočtu projektanta:

- Přestavba objektu na MŠ 21.666.696,- Kč bez DPH (26.000.035,- Kč vč. DPH)
- Parkoviště 1.555.704,- Kč bez DPH (1.866.845,- Kč vč. DPH)
- Interiérové vybavení 1.965.503,- Kč bez DPH (2.358.604,- Kč vč. DPH)

Dle zkušeností z posledních výběrových řízení lze předpokládat, že vysoutěžená cena by mohl být ve výši cca 70 % ceny dle rozpočtu projektanta.

Josef Řihák