Samotný ceremoniál byl jednou z akcí, které letošním jubileum Věznice Příbram připomínají. „Řečníci z řad hostů zdůrazňovali důležitost spolupráce s věznicí v rámci regionu, vyjadřovali podporu pracovníkům při vykonávání namáhavé a mnohdy i společensky nedoceněné práce v rámci, které je důležité si ve svém osobním morálním kodexu udržet zásadu humanity, také ocenili odpovědný přístup zaměstnanců a příslušníků k jejich specifické práci či službě, popsal Vladimír Rampas, tiskový mluvčí Věznice Příbram.

Přítomní si formou prezentace připomněli historii a důležité momenty z existence zařízení, které se za sedm desítek let z pracovně nápravného tábora rozvinulo do věznice úspěšně rozvíjející moderní trendy vězeňství.

Fotogalerie: Věznice Příbram

Z historie věznice
- Začátkem 50. let byl na Příbramsku proveden intenzivní geologický průzkum, který prokázal bohatá naleziště strategické uranové rudy a za účelem hlubinné těžby se v květnu roku 1953 zřizuje vězeňské zařízení „Nápravně pracovní tábor Bytíz“, jehož název byl odvozen od nedaleké obce.
- Ubytování vězňů zde bylo uskutečňováno především v narychlo postavených celodřevěných přízemních ubytovnách, kde každá měla cca 10 ložnic, přičemž kapacita ložnice činila až 20 osob. Ubytovací kapacita se v této době blížila k hranici 2000 osob. V prosinci roku 1956 zde bylo umístěno 1894 vězňů, což je téměř o tisíc osob více, než je současná kapacita věznice. 
- Převážná většina vězňů pracovala v uranových dolech, další část na výstavbě občanských objektů pro obyvatele města Příbrami a také v rámci vnitřní režie věznice.
close Věznice Příbram si připomíná 70 let od založení. info Zdroj: Věznice Příbram zoom_in Věznice Příbram si připomíná 70 let od založení. - K zásadním změnám dochází v polovině 60. let, kdy tehdejším socialistickým Československem byla závazně přijata většina mezinárodních pravidel, které určovaly způsob zacházení s vězněnými osobami. V tomto období rovněž dochází k postupné výstavbě i modernizaci ubytovacích kapacit a ve věznici (tehdy již Nápravně výchovný ústav Příbram), bylo započato s reedukační činností, která se však soustředila především na oblast kolektivní převýchovy.
- V počátku 80. let uplynulého století dochází k útlumu těžby uranové rudy a z tohoto důvodu se odsouzení v postupně zvyšujícím počtu pracovně využívají při výstavbě objektů občanské vybavenosti i v dělnických, převážně strojírenských profesích v dnes již zaniklých národních podnicích.
- Po roce 1989 zpočátku zajišťovala věznice výkon trestu odnětí svobody především pro odsouzené muže zařazené do II. nápravně výchovné skupiny (později v souvislosti se změnou zákona do typu věznice s ostrahou). Po zavedení reforem, které byly cíleny k návratu humanistického pojetí vězeňství, byl ve věznici v čím dál vyšší míře kladen důraz na efektivní resocializační zacházení s odsouzenými.
- Od roku 2000 byl ve věznici ustálen typ s ostrahou, v němž byla zřízena oddělení pro odsouzené vykonávající trest ve věznici s dozorem a s dohledem.
- V současné době je profilací Věznici Příbram určen typ s ostrahou, kde vykonávají trest odnětí svobody odsouzení muži v nízkém, středním a vysokém stupni zabezpečení.
- Kapacita Věznice Příbram činí 868 odsouzených, přičemž tato kapacita je dlouhodobě překročena. Pro zajištění stanovených úkolů má věznice přiděleno celkem 332 tabulkových míst pro pracovní a služební poměr, a proto patří mezi významnější zaměstnavatele v Příbrami a jejím okolí.