Socha Krakonoše v ulici Boženy Němcové v Dobříši je prvním, ale i posledním řezbářským dílem. Stala se pro mnoho lidí obdivuhodnou ozdobou dětského hřiště. Další pohádkové postavy ze čtyřmetrových kmenů topolů černých už ale dětem radost dělat nebudou.
Ochránci přírody sepsali petici proti rozhodnutí řezat sochy do torz živých stromů. Podle profesora Jana Jeníka z Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy je dřevořezba do živého kmene stromu artefaktem amerických lesních indiánů a nelze jej napodobovat v české kulturní krajině, kde vzrostlé stromy jsou tradičně chráněny etickými zvyklostmi a směrnicemi ochrany přírody. Ze znění petice dále vyplývá, že takové konání narušuje etiku společnosti a výchovu mládeže, kterou odmala učíme úctě k přírodě.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky posoudila dřevořezbu Jiřího Nekoly jako čin nevhodný a odsouzeníhodný, který bude provokovat k opakování v jiných městech. Plastiku Krakonoše je prý nutné oddělit od kořenů a umístit na jiném místě. Zbylá torza dalších pěti topolů je nutné odstranit před plným rozvinutím vegetace.
Po první dřevořezbě měl být před budovou bývalého kina vyřezán Jiřík s drakem.
„Bylo by to moc hezké, ale další sochy nebudou. Do konce března dojde k pokácení pařezů,“ sdělila Deníku Hanka Hovorková z Městského úřadu v Dobříši.
Rada města se po seznámení se stanoviskem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a odboru životního prostředí Městského úřadu Dobříš rozhodla, že se socha Krakonoše zachová ve stávající podobě a ostatních pět kmenů topolu černého se odstraní běžným postupem před rozvinutím vegetace.