Přítomní se dohodli na vzájemné spolupráci, podpoře a informovanosti především v oblastech školství, sociální služby, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a zaměstnanosti. Vytvoření Dobrovolného svazku obcí bude tématem II. oficiálního shromáždění představitelů obcí správního obvodu ORP (obce s rozšířenou působností) Příbram, které se uskuteční 22. dubna 2015.

Smyslem vytvoření svazku je koordinace a zefektivnění aktivit, směřujících k zabezpečení rozvoje členských obcí. Může pomoci například při řešení zaměstnanosti, využívání sociálních služeb, při rozvoji cestovního ruchu, řešení problémů s odpady a v neposlední řadě výrazně posiluje možnosti a schopnosti zúčastněných subjektů dosáhnout na různé dotační tituly. „Každý nemůže dělat všechno. Smyslem sdružení je to, aby každý dělal dobře to, co umí a pak se s ostatními podělil. Abychom si vzájemně pomáhali a náš společný hlas byl co nejsilnější," uvedl starosta města Příbrami Jindřich Vařeka s tím, že celá řada aktivit a činností v rámci svazku lze právě provádět jeho prostřednictvím: například propagace, marketing, podpora cestovního ruchu apod.

„Například v oblasti sociální péče a služeb je zejména pro menší obce velmi obtížné tyto služby zajišťovat a právě prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí se otevírá možnost jak i pro obyvatele těchto obcí zpřístupnit, některé z nich," nastínil jednu z oblastí společného fungování starosta Příbrami Jindřich Vařeka a dodává, že je tu předpoklad toho, že spolupráce starostům obcí přinese větší informovanost i větší podporu. „Velmi zajímavé možnosti se rýsují například v oblasti odpadového hospodářství a zdá se, že v tomto směru jsou úvahy, zahrnuté do Strategického dokumentu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, zajímavé i pro sousední ORP," zmínil pan starosta.

Dobrovolný svazek obcí by mohl spolupracovat i na rozvoji turistického ruchu. I podle názoru vedení Středočeského kraje se rozhodnutím o zrušení Vojenského újezdu Brdy a očekávaným vyhlášením CHKO Brdy otevírá pro řadu obcí na Příbramsku mnoho příležitostí k jejich dalšímu rozvoji, ke zlepšení situace v oblasti zaměstnanosti a konec konců i k vytváření zdrojů pro další rozvoj.

Obce by se měly vyjádřit k tomu, které z nich se chtějí do Dobrovolného svazku obcí zapojit. Samotné rozhodnutí bude nakonec záležet na jejich zastupitelstvech, ale na dubnovém shromáždění představitelů obcí ORP Příbram starostové dostanou základní informace, jak by sdružení mělo fungovat, bude nastíněn rámcový návrh stanov a budou detailně rozebrány cíle sdružení a jeho financováni. Měl by být také ustaven přípravný výbor, který by zahájil konkrétní činnost ve věci založení sdružení.

Lednové setkání představitelů obcí příbramské aglomerace se konalo v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce reg. č.: CZ1.04/4.1.00/B8.00001, který je realizován v území ORP Příbram na základě uzavřené smlouvy mezi Svazem měst a obcí a Městem Příbram. Na jednání připomněl koordinátor projektu Bc. Jiří Kužel přítomným důvody setkání, seznámil je s uskutečněnými kroky od posledního setkání a postupem prací na strategickém dokumentu pro aglomeraci na téma zaměstnanost. Dále je seznámil s úkoly a cíly, které bude ještě nutno uskutečnit do konce realizace projektu, a to do 31. května 2015. Spolupráce deseti obcí v aglomeraci by měla v praxi ověřit funkčnost těchto aktivit i pro zbytek ORP a lze ji tak vnímat jako pilotní projekt v rámci celého Dobrovolného svazku obcí.

V současné době realizační tým dokončuje práce na Strategickém dokumentu ORP Příbram, který obsahuje celkem pět témat. Jedná se o školství, sociální služby, odpadové hospodářství, cestovní ruch a téma pro aglomeraci – zaměstnanost. Dále se připravují podklady pro II. oficiální shromáždění představitelů obcí ORP Příbram, které se uskuteční 22. dubna 2015, a na kterém se bude, mimo jiné, jednat o dalším případném pokračování projektu Podpora meziobecní spolupráce v území ORP Příbram a o založení Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Pavlína Svobodová, mluvčí radnice