Vážený pane předsedo,

v několika posledních dnech iniciovalo město Příbram jednání se starosty obcí našeho správního obvodu, které leží na hranicích s Vojenským újezdem Brdy. O jeho zrušení mj. jedná PS Parlamentu ČR. Setkání se zúčastnili též odborníci z MO-ČR, MŽP-ČR a AOPK ČR. Pozvání k tomuto jednání přijal i Ministr obrany ČR, pan Martin Stropnický.

Smyslem a účelem setkání bylo získat informace, v jakém stádiu se nachází proces rušení VÚ Brdy a případně se dohodnout na tom, v jakých oblastech by mohly orgány státu pomoci obcím, jichž se rušení újezdu týká, při řešení problémů spojených s transformaci vojenského újezdu.

Průběh zmíněných jednání mj. ukázal, že k záměru MO a Vlády ČR se nejrůznější subjekty staví rozdílně. Město Příbram ovšem plně respektuje, že je pouze věcí ministerstva obrany a Vlády ČR posoudit, zda je existence VÚ Brdy potřebná a nemáme žádné pochybnosti o tom, že příslušní odborníci tuto otázku vyhodnotili zodpovědně. Odmítáme pokusy některých starostů a dalších politiků zpochybňovat proces, který byl zahájen už v roce 2011 na základě závěrů Bílé knihy o obraně. Jakékoli snahy ze strany laické veřejnosti a politiků zasahovat do této vysoce odborné problematiky považujeme za škodlivé a nebezpečné.
Nové vedení města a ORP Příbram, vzešlé z letošních komunálních voleb plně respektuje záměr Ministerstva obrany a Vlády ČR zrušit VÚ Brdy a vyhlásit zde CHKO. S tím jsme do voleb šli a i s tím jsme zvítězili a náš postoj tak můžeme opřít o jasný mandát, který nám voliči dali. Považujeme za bezpředmětné jakékoli debaty o tom, zda je záměr Vlády ČR, opřený o doporučení odborníků správný, či ne, ale vyzýváme všechny zodpovědné představitele obcí a další politiky k debatě o tom, jak rozběhnutý proces realizovat tak, aby přinesl užitek celému Podbrdskému regionu. Hledejme cesty a řešení problémů, spojených s transformací vojenských újezdů. Mezi takové v této chvíli rozhodně nepatří spory o průběh hranic krajů, zvláště když je sami starostové dotčených obcí již v roce 2012 schválili.

Zabývejme se praktickými problémy, spojenými s tímto procesem, vnímejme je věcně, realisticky a zodpovědně a zanechme planého a škodlivého politikaření nebo bezohledného prosazování osobních zájmů některých jednotlivců.

Vážený pane předsedo,
dovolujeme si Vás touto cestou požádat, abyste s textem tohoto našeho otevřeného dopisu seznámil ostatní poslance Parlamentu ČR.

Ing. Jindřich Vařeka,
starosta města Příbrami