Program je určen pro výsadbu aleje při výjezdu z obce, osázení polní cesty, doplnění stromů ke kapličce nebo křížku, založení či obnově ovocného sadu, včetně ozelenění sídlištního prostranství, hřiště, farní nebo školní zahrady. Žádatelé mohou získat příspěvek ve výši až 20 tisíc korun. Více informací spolu s jednoduchým formulářem žádosti o grant najdou na www.stromzivota.cz/granty. „Snažíme se, aby byly v maximální možné míře do krajiny vysazovány stanovištně původní druhy dřevin, stejně tak povzbuzujeme výsadby starých a krajových odrůd ovocných stromů, které zvyšují přírodní bohatství krajiny,,“ upřesňuje kritéria pro výběr projektů Miroslava Drobílková z programu Strom života. „Podporujeme aktivní lidi, kteří mají vztah k místu, kde žijí, a mají povědomí o jeho historii a dědictví. Za dobu existence programu jsme si ověřili, že výsadba stromů a péče o ně dokáží úspěšně nastartovat a rozvíjet život komunity,“ dodává Miroslava Drobílková.
Za devět let své existence podpořil program Strom života Nadace Partnerství na 350 projektů výsadeb po celé republice. „Naší vizí je komponovaná ,barokní‘ krajina, přehledná a malebná. Nevidíme českou krajinu jako hluboké lesy ani velké lány polí. Představujeme si ji jako zahradu protkanou sítí venkovských cest a silnic lemovaných ovocnými stromy, křižovanou komunikacemi, které obklopují stromořadí listnatých dřevin. A především – obhospodařovanou místními komunitami jako odpovědnými správci,“ vysvětlil poslání programu Strom života jeden z jeho zakladatelů, Michal Veselý.