Nebezpečí požáru hrozí ale také v Příbrami. „V letním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí,“ upozorňuje šéf příbramských městských lesů František Chytka a vyzývá občany k bdělosti. Požáry totiž často vznikají nedbalostí, na zapálení stačí i odhozený nedopalek cigarety. V případě vzniku požáru i malého rozsahu je potřeba bez prodlení volat tísňovou linku hasičů.

Dlouhodobý nedostatek srážek a tím způsobený úbytek podzemní vody může dělat těžkou hlavu vodohospodářským společnostem. K případnému řešení situace s případným nedostatkem vody se vyjádřila také asistentka generálního ředitele 1. SčV Kristina Blaszczyková : „ V první fázi bychom vydali pouze obecné doporučení k šetření s vodou, zejména k omezení napouštění bazénů, zalévání zahrádek, mytí vozidel a kropení veřejných a soukromých ploch vodou z veřejného vodovodu. Pokud by nedošlo ke zlepšení situace, pak bychom po dohodě s vlastníkem požádali místně příslušný vodoprávní úřad o oficiální vyhlášení úsporných opatření a omezení při používání vody z veřejného vodovodu k výše uvedeným činnostem, čímž by byly tyto činnosti dočasně zakázány. Pokud by i tak byl vody nedostatek, což ale zatím rozhodně nepředpokládáme, má naše společnost v interní legislativě zapracovány další postupy pro řešení havarijního nedostatku vody,“ uvedla Blaszczyková.

V Sedlčanech již třetím rokem řeší potřebné množství pitné vody pomocí přivaděče vody ze Želivky. Připojit se k vodovodnímu systému města chystají i další obce, jako například Dublovice. Rozpočet na realizaci připojení představuje podle sdělení starosty Dublovic Otakara Jeřichy přibližně 62 milionů korun. Mezi dalšími obcemi, kde se jedná o připojení, jsou Štětkovice a Příčovy. Obec Kosova Hora je již k přivaděči připojena.

Dle meteorologa Josefa Cinka z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude v průběhu čtvrtečního dne pravděpodobně vydána výstraha před suchem s rizikem požárů. K příčinám nedostatku vody a ubývání jejích zdrojů má Josef Cink podrobné vysvětlení: „Až do nadcházejícího víkendu očekáváme slunečné a velmi teplé počasí s teplotami dosahujících až tropické třicetistupňové hranice, které bude stávající situaci bohužel jen dále zhoršovat. O víkendu sice očekáváme vliv zvlněné studené fronty, která přinese něco málo srážek, ale to se na stávajícím vláhovém deficitu bohužel nijak zvláště neprojeví. Již čtvrtým rokem po sobě trápí většinu území ČR sucho.“

Půdní sucho lze obecně definovat jako nedostatek vody v kořenové vrstvě půdního profilu, který způsobuje poruchy ve vodním režimu zemědělských plodin i volně rostoucích rostlin. Nedostatek vody ve svrchních částech půdního horizontu je důsledkem předchozího nebo ještě nadále trvajícího sucha klimatického,“ uvádí. A také objasňuje, jak pravděpodobně bude nedostatek vody v půdě dále působit na letošní úrodu: „

Účinky půdního sucha se projevují u jednotlivých druhů rostlin různě, navíc vždy závisí na vývojové fázi rostliny, nárocích na vodu v různých obdobích vývoje, na stáří rostliny a podobně. Vlhkost půdy je vedle teploty půdy a teploty vzduchu nejdůležitějším meteorologickým faktorem ovlivňujícím vývoj rostlin. Je závislá na množství, intenzitě a časovém rozložení srážek, na výparu a na vlastnostech půdy.“

Předseda zemědělského družstva Pňovice – Rožmitál pod Třemšínem Karel Daniel uvedl, že zatím své důsledky sucho mělo, ale nejsou zase až tak tragické: „Zatím jsme sklidili ozimý ječmen, výnosy byly slabší, ale jen trochu pod dlouhodobý průměr, na nich se to tedy projevilo. Řepku teprve sklízet začneme, u té se výnosy těžko odhadují předem, a pšenice nejsou ještě zralé. Výsledek a celkový vliv sucha budeme tedy vědět, až se vše sklidí.“

Jak se bránit idůsledkům sucha a jaká by měla být přijata preventivní opatření, které by omezily dopady kombinací nízkého úhrnu srážek a stoupajících teplot v následujících letech, navrhuje Hnutí Duha. Mimo jiné je v zemědělství třeba snížit velké rozlohy polí, vracet zeleň do krajiny, a to tak, aby se snížila eroze půdy. Důležité podle nich také je revitalizovat potoky, stavět nové rybníky nebo menší vodní nádrže.