Na některých místech se obnovila pastva a kosení, na jiných stále nachází své využití vojenská technika. Pro obnovu vzácných stanovišť ochrana přírody v některých případech využívá i řízené požáry.


Konkrétním příkladem druhu, který by bez těchto zásahů časem zmizel, je kuňka žlutobřichá. Tu můžete najít na Felbabce u Jinců. Kuňce žlutobřiché vyhovuje otevřená krajina se strženými drny trávy, výmoly, tůňkami a sítí cest. Z naší krajiny postupně mizí, protože ubývají tůňky či blátivé kaluže, které s oblibou vyhledává. Neprospívá jí ani zarůstání podmáčených míst vysokou travou, ve které se obtížně pohybuje. K životu potřebuje drobné vodní plochy ve spojení s narušovaným a obnažovaným půdním povrchem. Místa, kde žije, proto chrání evropská soustava chráněných území Natura 2000. 


Právě takovou krajinu čtvrtého října pomáhala vytvořit za pomoci vojenské techniky Armáda ČR. Akci iniciovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy ve spolupráci s Hornickým muzeem Příbram. Jejich pracovníci celou akci řídili, vymezili trasy a zvolili optimální termín provedení.


„Pro kuňky v podstatě není lepší prostředí než soustava zaplavených vyježděných kolejí, kaluží a tůní v částečně prostupném terénu. To prospívá nejen kuňkám – díky narušení terénu se zde dokáží uplatnit i méně konkurenčně zdatné druhy rostlin, suchozemská i vodní stanoviště jsou obývána širokou škálou bezobratlých, drobné vodní plochy využívá k rozmnožování i celá řada dalších druhů obojživelníků, dobře osluněné odlesněné plochy a okraje cest jsou rájem pro plazy,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Brdy.