Přípravná třída je určena dětem, které v dalším školním roce zahájí povinnou školní docházku, tedy děti s tzv. odkladem nebo klasičtí předškoláci. „Smyslem je připravit na vstup do první třídy děti, pro něž již není vzdělávání v mateřské škole dostatečně obohacující, děti se tam mohou začít nudit a nerozvíjí se již v jejich věku přirozené vlohy a nadání,“ uvedl milínský místostarosta Vladimír Vojáček.

Přípravná třída nabízí své služby i dětem se sníženou koncentrací pozornosti, grafomotorickými obtížemi, případně s vadou řeči. „Je předsudkem, že přípravná třída je určena pouze pro speciální vzdělávání dětí se zdravotním postižením,“ upozornil milínský místostarosta.

Minimální počet dětí v přípravné třídě je stanoven na deset, maximální pak na patnáct. To z toho důvodu, aby byl odpovídající čas na každé dítě. Další omezení je pak dáno zřizovatelem školy – obcí Milín. „Požaduje, aby byly zcela logicky nejprve přijímány děti z Milína a ze spádového školského obvodu. V případě volných míst pak samozřejmě rádi uvítáme i děti ze širšího okolí,“ poznamenal ředitel školy Pavel Kopecký.

Výuka by se měla konat především ve školním klubu, učebně jazyků pro první stupeň a školní tělocvičně.

Základní škola v Milíně.

Termín přijímání žádostí se bude překrývat se zápisem do první třídy, který se koná ve středu 1. dubna. Ze zákona je ale celý duben čas na zapisování dětí ke školní docházce, rodiče tak mohou podat žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy v celém měsíci.

Milínská přípravná třída nebude jedinou na okrese. Zkušenosti už s tímto programem mají v Příbrami, kde třída funguje při ZŠ Bratří Čapků. Prvně byla otevřena ve školním roce 2015/2016.

„Vedení školy zajistilo pro výuku vynikající učitelku, která při výuce aplikuje metody a formy práce, které děti posouvají. První rok devítileté školní docházky je pro děti ten nejdůležitější a díky přípravné třídě lépe zapadnou mezi své vrstevníky,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková.

Třída má kapacitu sedm až patnáct dětí Pokud by byl zájem větší, dalo by podle Brožíkové se uvažovat o otevření další.