Jak se dařilo v minulém roce splnit všechny investiční záměry obce?
Vysoká, respektive Svazek obcí Antonín Dvořák, jehož je naše obec členem, připravuje v tomto roce odkanalizování obcí Vysoká u Příbramě, Narysova, Třebska a Modřovic a stavbu čističky. Z toho důvodu jsme minulý rok neměli větší akce plánované. Obec šetří peníze ze svého rozpočtu právě na tento investiční záměr, který chceme společně v období 2015 – 2016 realizovat.

A naopak, co se nepodařilo?
Mezi drobnými investičními záměry, které se plánovaně přesunuly do tohoto roku, je zejména zateplení obecního domu.

Jaký je stanovený finanční rozpočet obce pro rok 2014?
Pro rok 2014 jsme přistoupili k rozpočtovému provizoriu se závazkem přijmout rozpočet pro tento rok maximálně do března 2014.

Jaké jsou pro tento rok naplánované investice?
Hlavní investiční akcí bude právě připravovaný projekt odkanalizování a stavba čističky, ale uvidíme jak se nám letos podaří získat prostředky na spolufinancování tohoto projektu.

Budou se realizovat i jiné akce, pokud se nezískají požadované dotace?
Investiční záměry týkající se jen naší obce zatím upřesňujeme a stanovujeme priority.
Předpokládáme, že až třetina rozpočtu na rok 2014 bude vyčleněna na drobné investiční záměry obce.

Co služby pro občany, jako je vodné, topení, svoz a likvidace odpadu…?
Zastupitelstvo se začátkem roku zabývalo stanovením výše místních poplatků na rok 2014. Na základě analýzy bilance odpadového hospodářství v obci jsme dospěli k závěru, že poplatky za komunální odpad na rok 2014 budou sníženy a jejich přesná výše bude předmětem rozhodnutí zastupitelstva obce na příštím zasedání. Ke snížení poplatku přispěl vzrůstající trend objemu tříděného odpadu v obci na úkor právě směsného komunálního odpadu.