Zřejmě největší pozornost u obyvatel si momentálně získala plánovaná změna územního plánu, pro kterou zvedli ruku všichni radní a 26. června se tématem mají zabývat zastupitelé. Už nyní ale v Dobříši koluje petice proti zástavbě Dukelského náměstí, kde město v budoucnu plánuje vystavět sociální byty. Na toto téma se ve středu konalo v Dobříši veřejné setkání, kterého se pravděpodobně zúčastnili i odpůrci zástavby.

„Říká se, že je na každém šprochu pravdy trochu. Pokud je však těch „šprochů" už trochu moc a začnou převažovat nad druhou částí tohoto úsloví, tedy nad skutečným stavem věcí, je to už na pováženou," říká starosta Dobříše Stanislav Vacek, jenž se v následujícím textu vyjádřil k několika diskutovaným tématům.

Jak je to se zástavbou na Dukelském náměstí?

Není žádným tajemstvím, že populace v naší zemi stárne. Ve schválených záměrech města a také v programech prakticky všech volebních stran je, mimo jiné, výstavba dalšího domu s pečovatelskou službou. Vzhledem ke klientele takovéhoto zařízení je vhodné, aby tento typ sociálního bydlení byl poblíž centra města, nikoliv na jeho okraji. Jako vhodná lokalita pro umístění takovéhoto zařízení se vedení města jeví místo poblíž zařízení stávajícího, tj. domu s pečovatelskou službou čp. 443, a to pochopitelně na pozemcích ve vlastnictví města. V předchozí verzi územního plánu se s tímto umístěním dokonce již počítalo, v současné verzi z něj vypadlo. Jedná se tedy o návrat k dřívější koncepci územního plánu. K tomuto záměru se mohou občané vyjádřit na veřejném projednání navrhované změny územního plánu, případně na veřejném jednání zastupitelstva města, které bude mít tento bod na programu.

Chce vedení města měnit rekreační zónu Brodce na zastavitelné území?

Nechce, protože rekreační zóna Brodce v územním plánu v nyní diskutované části není. Zastavitelné území je v Brodcích v územním plánu už řadu let. Úřad územního plánování, jako příslušný orgán státní správy (ne vedení města) nyní pouze plní svou povinnost a stanovuje prostřednictvím zastavovací studie, kudy mohou vést budoucí komunikace, jak se lokalita odkanalizuje a podobně. K vlastní realizaci jakékoliv výstavby je nutná dohoda vlastníků pozemků, přičemž město jich vlastní zhruba třetinu. Bude tedy v případě výstavby sítí jen jedním z podílníků na výstavbě. Nedojde-li k dohodě, nestaví se. Část stávající chatové osady je již nyní využívána k trvalému bydlení, ne pro rekreaci, přičemž jsou zaznamenávány stále častější stížnosti například na nakládání s odpady a zejména s odpadními vodami.

Můžete vysvětlit, jak je to s uzavírkou silnice III/10226 před Dobříší ve směru na Příbram a jak dlouho bude trvat?

Silnice patří Středočeskému kraji. Z důvodu rekonstrukce mostu byla ve dnech 7. až 8. května povolena úplná uzavírka silnice III/10226, během které měla být odstraněna polovina mostu. Na druhou polovinu mostu mělo být umístěno mostní provizorium, po kterém měl být po dobu rekonstrukce veden silniční provoz řízený kyvadlově světelnou signalizací. Na základě statického posouzení levé části mostu rozhodl statik i o demolici druhé části mostu. Vzhledem k tomu je nutné zachovat úplnou uzavírku i nadále, a to pravděpodobně do 30. září, kdy bude dostavěn celý most nový.

Reakce petičního výboru na vyjádření ohledně zástavby Dukelského náměstí:Petiční výbor reaguje na vyjádření dobříšského starosty Stanislava Vacka k zástavbě Dukelského náměstí:
„Tvrzení pana starosty, že v „předchozím" územním plánu se již počítalo s umístěním zástavby na Dukelském náměstí, neodpovídá skutečnosti. Platný územní plán Dobříše, který nabyl účinnosti dne 29. 9. 2010, vymezuje Dukelské náměstí jako veřejně přístupnou zeleň. Za nepřípustné využití těchto ploch je považováno bydlení, zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení atd. Podle stavebního zákona, ale nový „návrh na pořízení změny", stejně jako „zadání změny" územního plánu (ÚP) měli schválit zastupitelé jako nejvyšší orgán města. To se však nestalo. Zdá se, že mimo radních zastupitelé doteď netušili, že se připravuje změna funkčního využití pozemku Dukelského náměstí na zastavitelnou plochu. Také veřejnost nedostala příležitost k připomínkování rozšířeného „zadání" změny č. 2 ÚP, což jí umožňuje též stavební zákon. Ještě v prosinci roku 2015, kdy běžela třicetidenní lhůta pro podávání písemných připomínek k návrhu změny č. 2 ÚP, plocha Dukelského náměstí v dokumentech se změnami ÚP nefigurovala…" stojí v reakci petičního výboru, za který komunikuje Jana Vlnasová z Dobříše.